Choď na obsah Choď na menu
 


Oranžové rolety

30. 9. 2009
Asi najvýraznejšia farba našej školy je oranžová... Vstúpite do triedy a oranžové rolety Vám dajú riadnu facku. Teraz si vypožičiam text našej ctenej riaditeľky. Myšlienka na založenie školy animovanej tvorby ma napadla na Vianoce 1993. Fascinovala ma nepredstaviteľná skutočnosť, že pomovou počítačovej animácie v trojrozmerných programoch sa predstava stáva skutočnosťou, že v budúcnosti to už nebude záležitosť len umenia, ale stane sa súčasťou každej ľudskej činnosti – medicíny, biológie, genetiky, letectva, astronómie, archeológie, kriminalistiky, architektúry…Vtedy ma okolie nebralo vážne.Vedelo sa o problémoch animovaného filmu a založiť takúto školu znamenalo v prvom rade vytvoriť nový obsah, nový študijný odbor, čo sa vtedy zdalo nemožným. Bola som plná optimizmu a nadšenia pri myšlienke spojenia hravej klasickej a počítačovej animácie, spojenia výtvarného a technického do jedného celku, vytvorenia vnútornej harmónie techniky a umenia. Vedela som, že školy len výtvarného smeru po čase nemôžu mať uplatnenie, pretože technický vývoj ide dopredu nesmiernou rýchlosťou. Uvedomila som si, že školu vyhovujúcu mojej predstave musím vybudovať od základov sama, iba vlastnými silami. Od roku 1997 som viedla kurzy klasickej a počítačovej animácie pod názvom UAT – nový vzdelávací program – Univerzita Animovanej Tvorby, ktoré som realizovala na Katedre dizajnu Fakulty architektúry STU. Toto päťročné obdobie sa mi zdalo veľmi zdĺhavé, ale s odstupom času som zistila, že to malo pre mňa nesmierny význam. Získala som mnoho priateľov a odborníkov v animovanej tvorbe, ktorí neskôr začali vyučovať v mojej vytúženej škole. Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby bola schválená a zaradená do siete stredných odborných škôl MŠ SR dňa 17. 1. 2001 pod poradovým číslom 4402/2000-45. V školskom roku 2001/2002 škola otvára prvý krát denné 4-ročné štúdium v novom odbore 8259 6 animovaná tvorba, neskôr priberá ďalšie študijné odbory – 8296 6 grafický dizajn a 8297 6 fotografický dizajn. Škola ako jediná na Slovensku pripravuje študentov v oblasti animovanej, filmovej, výtvarnej a multimediálnej tvorby, čím sa konečne doplnila absencia výtvarno-technického vzdelania na úrovni stredných škôl. Študijný odbor animovaná tvorba je predovšetkým založený na hlavných odborných predmetoch klasickej a počítačovej animácie. Tieto odborné predmety si vyžadujú nielen náležitý výtvarný talent, ale aj technickú znalosť, ktorú študenti počas štúdia nadobudnú v najaktuálnejších programoch. Firmy vyrábajúce tieto programy ich v krátkom časovom horizonte neustále dopĺňajú a inovujú. Táto skutočnosť je mojím veľkým záväzkom, nielen odborným, ale aj finančnoprávnym. Počítačová animácia otvára širokospektrálne možnosti uplatnenia v modernej, technicky vyspelej spoločnosti a patrí k odborom počítačovej vedy a umenia, má veľké perspektívy nielen v dizajne a reklame, ale aj pri tvorbe multimediálnych učebníc, vedeckej vizua¬lizácie a v iných oblastiach ľudskej činnosti, kde je potrebná vizualizácia dynamických objektov a javov. Zámerom školy je nielen bravúrne zvládnutie grafických softvérových produktov, ale najmä vytvorenie kontinuálneho prepojenia výtvarného potenciálu študentov s multimediálnymi technológiami. Študenti sa počas 4-ročného štúdia naučia pretransformovať svoje myšlienky do kultúrnej grafickej podoby. Našou snahou je umožniť študentom v čo najširšej miere zapojiť sa do pracovného procesu a maximalizovať tak možnosti uplatnenia v budúcom zamestnaní. Uvedené študijné odbory rozvíjajú u mladého človeka intelektuálne obrazotvorné a kreatívne schopnosti. O ich výučbu a rozvoj sa stará kvalifikovaný pedagogický zbor, ktorý si je vedomý zodpovednosti voči študentom. Mnohí študenti po ukončení školy budú pracovať vo firmách, médiách a iných masovokomunikačných prostriedkoch, a preto je dôležité rozvíjať u nich etické, morálne, estetické a humánne cítenie.